КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ДИСЦИПЛІНИ

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів

На кафедрі здійснюється підготовка:
- бакалаврів за освітньою програмою "Теплоенергетика" зі спеціальності 144 - "Теплоенергетика".
Освітньо-професійна програма підготовки за першим (бакалаврським) рівнем.
;
- магістрів зі спеціальності 144 - теплоенергетика.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра

Випускник з освітньо-кваліфікаційним рівнем базової вищої освіти за бакалаврським напрямом 6.050601 «Теплоенергетика» підготовлений до роботи в галузі економіки ДК 009-96 секція «Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води». Об’єктом його діяльності є «Системи та обладнання теплоенергетики».
Бакалавр з теплоенергетики уміє:
– виконувати пошук та обробку інформації;
– виконувати аналіз термодинамічних циклів установок;
– розраховувати технічні параметри установок;
– складати теплові та матеріальні баланси, визначати продуктивність установок;
– робити вибір та розробляти схеми систем;
– робити вибір типу і конструкції установок;
– проводити багатоваріантний аналіз теплоенергетичних установок та оцінити доцільність їх використання ;
–виконувати схеми та креслення;
– проводити вимірювання показників та дослідження систем і установок;
– проводити контроль стану обладнання, оцінювати його роботу, прово-дити випробування після монтажу обладнання;
– організовувати роботу з дотриманням норм безпеки праці, санітарно-гігієнічних вимог, попереджати та забезпечувати захист під час надзвичайних ситуацій тощо.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра

Випускник з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 8.05060101 – «Теплоенергетика» підготовлений для виробничо-технічної, організаційно-керівної, проектно-конструкторської та науково-дослідної діяльності в галузі виробництва та споживання теплової та електричної енергії.
Магістр призначений для роботи у наукових установах, у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах відповідного профілю на певних посадах: молодший науковий співробітник, науковий співробітник. Магістр може працювати на промислових підприємствах в різних галузях, організаціях і фірмах різних форм власності; для експлуатації систем теплоенергопостачання, виконання проектних, науково-дослідних і конструкторських робіт, пов’язаних із дослідженням теплоенергетичних процесів та удосконаленням систем теплоенергопостачання виробництва, а також у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах відповідного профілю на певних посадах: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, інженер-енергетик, інженер по використанню вторинних енергоресурсів, начальник цеху, заступник головного інженера, енергетик підприємства, інженер-конструктор, інженер-проектувальник, викладач в середніх спеціальних навчальних закладах, викладач циклу дисциплін спеціального призначення тощо.
В напрямку організаційно-керівної діяльності магістр з теплоенергетики:
– проводить передову науково-технічну політику в галузі теплоелектроспоживання;
– проводить аналіз та організацію оптимальної роботи енергетичних установок;
– організовує безпечну експлуатацію, ремонт та монтаж енергогенеруючого та енерговикористовувального обладнання;
– організовує облік енергоносіїв та випробування обладнання.
В рамках інженерно-проектної діяльності:
– проектування систем виробництва, транспортування та використання теплової енергії;
– аналіз та обґрунтування вибору схемних та конструктивних параметрів систем;
– впроваджувати нові високоефективні системи та обладнання, в тому числі, з альтернативними джерелами енергії.
Інженерно-дослідницька робота магістра включає:
– аналіз сучасного стану галузі, виявлення проблем та розробка пропози-цій щодо вдосконалення теплоенергетичних систем;
– розробка пропозицій щодо впровадження нетрадиційної енергетики, використання вторинних джерел енергії;
– теоретичні та експериментальні дослідження, математичне моделювання тепломасообмінних процесів, теплоенергетичних систем та їх елементів;
– розробка нормативно-технічної документації, виконання техніко-економічних обґрунтувань розроблених енергетичних та екологічних заходів, прогнозування тенденцій розвитку підприємств з врахуванням економічної, екологічної та енергетичної ситуації регіону.
Інженерно-педагогічна діяльність магістра полягає у:
– проведення професійної орієнтації молоді, популяризації спеціальності;
– викладання спеціальних дисциплін, навчання професії, контроль знань, розробка методичного забезпечення навчання.


Навчальна база кафедри

На кафедрі ТЕ функціонують такі навчальні лабораторії :
4101 - "Технічної термодинаміки", "Тепломасообміну", "Теплотехнологічні процеси та установки" ;
4102 - "Гідрогазодинаміки", "Теплотехнічних вимірювань та пристроїв", "Нагнітальних пристроїв" ;
В навчальному процесі широко використовуються потужні комп'ютерні класи із швидкісним виходом в Internet. Продовжується впровадження у навчальний процес прикладного програмного забезпечення, створеного працівниками кафедри.


Дисципліни

Із нижче наведених дисциплін, які викладаються для студентів спеціальності 7.05060101 - теплоенергетика, кафедра забезпечує ті, що виділені:
Дисципліни фундаментальної підготовки: Вища математика, фізика, хімія, основи інформаційних технологій та програмування.
Дисципліни загально-професійної підготовки із області теплоенергетики:основи охорони праці, основи екології, безпека життєдіяльності, теоретична механіка, опір матеріалів, матеріалознавство та технологія металів, нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, математичні методи та моделі енергетичного обладнання в розрахунках на ЕОМ, основи конструювання, гідрогазодинаміка, технічна термодинаміка, теплотехнічні вимірювання та прилади, тепломасообмін, електротехніка та електроніка, метрологія та стандартизація , економіка енергетики.
Професійно-орієнтовані дисципліни: котельні установки промислових підприємств, джерела теплопостачання промислових підприємств, теплові мережі, системи виробництва і розподілу енергоносіїв, теплотехнологічні процеси та установки, електропостачання промислових підприємств, нагнітачі та теплові двигуни.
Дисципліни самостійного вибору студентів: людина та культура, західно-європейське мистецтво, практична культурологія основи науково-дослідних робіт, робоча професія, вступ до фаху, основи менеджменту та маркетингу
Дисципліни вільного вибору студентів: холодильна техніка та технологія, кондиціювання повітря, сушильні процеси та установки, тепломасообмін та гідродинаміка багатокомпонентних середовищ, використання нетрадиційних джерел енергії, високотемпературні процеси та установки, промислові печі та пічне устаткування; малі холодильні машини, фізико-хімічні процеси цукрового виробництва, контактні водонагрівачі, паливно-енергетичний потенціал України, енергозбереження, біоконверсія органічних відходів, струминні апарати в теплотехнологічних системах, теплотехнологічні системи з дизель-генераторними установками.
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни: інженерна психологія, охорона праці в теплоенергетиці, менеджмент та маркетинг в галузі теплоенергетики, цивільна оборона
Цикл спеціальних дисциплін: електропостачання теплотехнологічних установок, автоматизація теплоенергетичних та теплотехнологічних процесів та установок, системи автоматизованого проектування теплотехнологічних та теплоенергетичних систем, проектування теплоенергетичних та теплотехнічних установок, експлуатація, випробування та налагоджування теплоенергетичного і теплотехнологічного обладнання, системний аналіз та інтелектуальні технології.