КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
НАУКОВА РОБОТА

Наукова школа

Наукову школу за напрямком "Теплообмін та гідродинаміка поліфазних потоків і середовищ в елементах теплотехнологічного устаткування, синтез теплотехнологічних систем та устаткування" очолює завідувач кафедри теплоенергетики д.т.н., проф. Ткаченко Станіслав Йосипович. Ним опубліковано біля 300 наукових праць, із них 6 монографій.

Під керівництвом Ткаченка С.Й. виконано та захищено 11 кандидатських дисертацій.

За результатами роботи в науковій школі захистили кандидатські дисертації: Сандуляк А.В., Бужинський В.В., Корженко Є.С., Степчук І.Д., Цимбал А.С.,
Глоба В.З., Пінчук Ю.К., Ларюшкін Є.П., Степанов Д.В., Остапенко О.П., Степанова Н.Д., Резидент Н.В., Боднар Л.А.

Дослідницькі конструкторсько-технологічні та виробничі розробки здійснюються лише на рівні винаходів, яких понад 30. За час існування кафедри опубліковано понад 500 наукових праць, з них 6 монографій, 30 навчальних посібників, з яких 1 з грифом МОН.
На кафедрі теплоенергетики проводяться дослідження теплотехнологічних систем, устаткування, процесів. В рамках вказаного наукового напрямку розробляються енерго- та природозберігаючі біотеплотехнологічні системи, досліджуються тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в устаткуванні.
Результати досліджень доповідаються на міжнародних наукових конференціях, використовються при викладанні навчальних дисциплін, написанні монографій, навчальних посібників тощо.

За результатами наукових досягнень опубліковані монографії:

1. Теплогидродинамические процессы в выпарных аппаратах / И.М.Федоткин, С.И.Ткаченко. - Киев : Техніка, 1975. - 212 с.
2. Ткаченко С.Й., Степанов Д.В. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки/Монографія. - Вінниця: -Універсум-Вінниця. - 2004. - 132с.
3. Корженко Є.С. Методика визначення втрат ТЕР на газоперекачуючих компресорних станціях/Монографія. - Київ: Держкомітет енергозбереження. - 1999. - 34 с.
4. Ткаченко С.Й., Остапенко О.П. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання /Монографія. - Вінниця: Вінниця-УНІВЕРСУМ. - 2008. - 150 с.
5. Ткаченко С.Й., Степанова Н.Д. Самозакипаючі потоки в дренажних каналах теплотехнологічних системах /Монографія. - Вінниця: Вінниця-УНІВЕРСУМ. - 2008. - 124 с.
6. Ткаченко С.Й. и др. Екологічна безпека Вінниччини. - Вінниця: ВАТ “Міська друкарня”, 2008. – 456 с.
7. Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. Теплообмін в системах біоконверсії. Монографія 2011. - 124 с.
8. Степанов Д. В., Боднар Л. А. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності. Монографія 2011. - 148 с.

Наукове забезпечення навчальної діяльності

Науково-дослідні роботи кафедри тісно пов'язані з навчальним процесом спеціальності 7.05060101 - Теплоенергетика і ведуться за науковими напрямами наукової школи професора Ткаченка С.Й.


Участь викладачів кафедри у роботі експертних рад, ВАК, ДАК, інших спеціалізованих рад, НМК

На протязі останніх 5 років викладачі кафедри активно працювали i продовжують працювати в таких радах і комісіях:
а) спецрада К 26.058.05 при Українському національному університеті харчових технологій, завідувач кафедри ТЕ професор Ткаченко С.Й.;
б) спецрада К 05.052.03 при Вінницькому національному технічному університеті "Системи приводів", завідувач кафедри ТЕ професор Ткаченко С.Й.;
в) секція за фаховим напрямом Наукової Ради МОН України "Охорона навколишнього середовища", завідувач кафедри ТЕ професор Ткаченко С.Й.


Аспірантура та підготовка кандидатів технічних наук

На даний час у аспірантурі навчаються :
Румянцева Т.Ю (н.к. Ткаченко С.Й.), Дахновська О.В. (н.к. Ткаченко С.Й.), Дишлюк С.В. (н.к. Ткаченко С.Й.)

Починаючи з 1995 року на кафедрі захистили кандидатські дисертації аспіранти: Бужинський В.В, Корженко Є.С., Ларюшкін Є.П., Степанов Д.В., Остапенко О.П., Степанова Н.Д., Резидент Н.В., Боднар Л.А., Співак О.Ю., Пішеніна Н.В.


Докторантура та підготовка докторів технічних наук

Працює над докторською дисертацією к.т.н. Степанов Д.В.


Наукова тематика

Починаючи з 1992 року на кафедрі виконувались такі науково-дослідні роботи.

По держбюджетній тематиці

1. Тепло- та масообмін в технологічних процесах, розробка апаратурного оснащення з зсувом процесів очистки газів, подавлення утворення шкідливих викидів та утилізація теплоти. (Ткаченко С.Й., Бужинський В.В.)

2. Математичне моделювання процесу розподілення забруднюючих речовин в гідрометр-сфері в зонах впливу водозаборів підземних вод. (Панков О.Ю.)

3. Розробка та практична реалізація дослідно-промислової узагальненої теплотехнологічної системи для комплексного використання низькопотенціальних ВЕР в системах теплохолодопостачання (Ткаченко С.Й., Татарін О.М.)

4.Дослідження нестаціонарних явищ у квазістаціонарних турбулентних газорідинних явищах.(Ткаченко С.Й., Пінчук О.Ю.)

5. Застосування природних процесів для очищення промислових скидів та забруднених водойм від важких металів та радіонуклідів за допомогою екосистеми з вищими водними рослинами. (Ткаченко С.Й., Ларюшкін Є.П.)

6. Дослідження елементів теплотехнологічної підсистеми підготовки напівпродуктів цукрового виробництва до кристалізації з метою підвищення рівня її ресурсозбереження. (Ткаченко С.Й., Лещенко В.М.)

7. Екологічно чисті біотехнологічні процеси оптимізації відходів тваринницького виробництва. (Ткаченко С.Й., Ларюшкін Є.П.)

8. Дослідження багатофакторних впливів органічних відходів на екологічний стан довкілля та розробка засобів його поліпшення за допомогою біоконверсії. (Ткаченко С.Й., Ларюшкін Є.П.)

9. Синтез методів моделювання складної системи біоконверсії, що самоорганізується, для мінімізації впливів керування. (Ткаченко С.Й., Ларюшкін Є.П.)

10. Наукові основи розробки екологічно чистих систем біоконверсії відходівтваринницького виробництва. (Ткаченко С.Й., Ларюшкін Є.П.).

11. Зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище в підсистемах енергозабезпечення систем біоконверсії (Ткаченко С.Й., Степанов Д.В.).

12. Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище енергозберігаючих систем утилізації органічних відходів (Ткаченко С.Й., Степанов Д.В.).

13. Наукові основи мінімізації техногенних ризиків в системах виробництва енергоносіїв з органічних відходів (Ткаченко С.Й., Степанов Д.В.).

По госпдоговірній тематиці

1. Розробка установки утилізації тепоти димових газів та зменшення викидів оксидів азоту. - Вінницький завод залізобетонних конструкцій. (Ткаченко С.Й., Бужинський В.В.)

2. Розробка установки утилізації теплоти димових газів. - Вінницький комбінат хлібопродуктів. (Ткаченко С.Й, Бужинський В.В.)

3. Розробка екологічного паспорта. - Спец. база №13 Віноблавтодора.(Ткаченко С.Й., Корженко Є.С.).

4. Розробка конструкторської документації та виготовлення дослідної партії струбцини для заправки літрових балонів з прямоточними вентилями ВБ-23. - НПО "Укргаз" (Ткаченко С.Й., Колівашко А.І.)

5. Розробка екологічного паспорта. - Козятинський завод сухого знежиреного молока.(Ткаченко С.Й., Ларюшкін Є.П.).

6. Розробка екологічного паспорта. - Хмельницький ремонтно-механічний завод. (Ткаченко С.Й.)

7. Рішення технічних питань та авторський нагляд при виготовленні дослідної партії автоконтейнерів АК 53/72 кресл. АК 53.2133.00.000 та створення його модифікацій. - НПО "Укргаз". (Ткаченко С.Й., Колівашко А.І.).

8. Створення полуавтоматичної технологічної лінії наповнювального відділення газонаповнювальної станції (ГНС) та газонаповнювального пункту (ГНП). - НПО "Укргаз". (Ткаченко С.Й.,Колівашко А.І.).

9. Розробка технічної документації та впровадження установок випарювального нагріву повітря на базі центральних кондиціонерів. - ВО "Жовтень".(Ткаченко С.Й., Корженко Є.С.).

10. Комплект керівних технічних матеріалів по термічній та механічній обробці. - ВО "Росток" (Ткаченко С.Й., Колівашко А.І.).

11. Авторський нагляд, супроводження виготовлення дослідної партії та корегування документації автоконтейнерів для перевезення газових балонів АК 53/72 М кресл. 8223.100.000. - 732 військовий завод. (Ткаченко С.Й., Колівашко А.І.).

12. Розробка технічної пропозиції по утилізації димових газів. - Вінницький державний проектний інститут. (Ткаченко С.Й., Бужинський В.В.).

13. Розробка та впровадження автоматизованої установки. - УКС ОГА, м.Вінниця.(Ткаченко С.Й., Бужинський В.В.)

14. Доробка автоконтейнера АК 53/72 за результатами дослідної експлуатації - зміна конструкції валоповоротного та стопорного пристроїв. - ГП "Вінницягаз". (Ткаченко С.Й., Колівашко А.І.).

15. Розробка наукової проектної та конструкторської документації по утилізації. - ВО "Жовтень". (Ткаченко С.Й., Корженко Є.С.).

16. Доробка автоконтейнера АК 53/72 з урахуванням пропозицій, що викладені в акті експлуатаційних випробувань від 25.05.95 та авторський нагляд. - Вінницягаз. (Ткаченко С.Й., Колівашко А.І.).

17. Прийняти участь у випробуваннях і редагуванні на відповідність стандартам текстових документів. - Фірма "Вінінтер-ЛТД", Вінниця. (Ткаченко С.Й., Колівашко А.І.).

18. Розробка та промислове впровадження безвідходної екологічно чистої технології гальванічного нікелювання стальних виробів. - ВАТ "Вінницький інструментальний завод". (Дензанов Г.О.).

19. Технічне обгрунтування екологічно чистої вакуумної систмеи баштової сушарки господарського мила. - ТОВ Сумісне українсько-польське підприємство "Бета-В", м.Вінниця.(Ткаченко С.Й.).