КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ВНТУ
ВИКЛАДАЧІ, СПІВРОБІТНИКИ ТА АСПІРАНТИ
Ткаченко Станіслав Йосипович

Д.т.н., професор, завідувач кафедри

Заслужений працівник народної освіти України, професор, д.т.н. Закінчив в 1962 році Київський технологічний інститут харчової промисловості по спеціальності "Промислова теплоенергетика". В 1966 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження циркуляційних характеристик випарних апаратів цукрової промисловості". В 1988 році захистив докторську дисертацію на тему "Узагальнені методи розрахунку теплогідродинамічних процесів і застосування їх для оптимізації випарних установок ". Науковий напрямок досліджень - тепломасообмін та гідродинаміка полікомпонентних середовищ і потоків в елементах тепло- і біотехнологічного обладнання, аналіз і синтез тепло- і біотехнологічних систем та обладнання.

Має понад 350 публікацій, в тому числі 5 монографій, 18 навчальних посібників, 1 підручник з грифом МОН, понад 35 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Член спецради К 26.058.05 при Українському Національному університеті харчових технологій, спецради К 05.052.03 при Вінницькому національному технічному університеті, секції за фаховим напрямом Наукової Ради МОН України "Охорона навколишнього середовища". Приймав участь в Міжнародній виставці: "Інвентика-94" (м. Ясси, Румунія) - отримав бронзову медаль. Керує аспірантурою. Створив наукову школу. Підготував одинадцять кандидатів наук.

У вузі працює з 1962 року. Працював асистентом, деканом, проректором з наукової роботи, професором. Завідувач кафедри ТЕ з дня її заснування. Нині викладає дисципліни:"Гідрогазодинаміка", "Проектування теплоенергетичних та технологічних систем і комплексів", "Тепломасообмін та гідродинаміка багатокомпонентних середовищ".


Чепурний Марко Миколайович

К.т.н., доцент, один з засновників спеціальності у ВНТУ

В 1961 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості по спеціальності "Промислова теплоенергетика". До жовтня 1963 року працював в Регіональному управлінні "Вінницяенерго", де очолював групу випробувань теплоенергетичного устаткування. В 1972 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження динаміки і теплообміну турбулентних газорідинних потоків у вертикальних трубах енергетичного і технологічного устаткування" в інституті технічної теплофізики НАН УССР.

Наукові напрямки : дослідження гідродинаміки та теплообміну і розробка ефективних теплотехнологічних апаратів і установок; енергозбереження в теплотехнологічних комплексах переробних підприємств. Працював у вузі з 1963 року по 2015 рік.

Автор понад 220 наукових праць: 18 навчальних посібників,1 підручник з грифом МОН,9 статей видано за кордоном (США, Канада, Франція), 12 авторських свідоцтв. Учасник міжнародних симпозіумів. Викладав дисципліни: "Технічна термодинаміка", "Експлуатація, випробування і налагодження теплоенергетичних систем і комплексів", "Нагнітачі та теплові двигуни".


Степанов Дмитро Вікторович

К.т.н., доцент кафедри ТЕ

У 1998 році закінчив Вінницький державний технічний університет за фахом "Енергетика теплотехнології", Захистив магістерську дисертацію. Навчався в аспірантурі. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Синтез систем енергозабезпечення біогазової установки тепловою енергією". Напрямок наукової діяльності - Дослідження теплогідродинамічних процесів в системах виробництва енергоносіїв з органінчих відходів.

Має понад 80 наукових праць, з них 2 монографії, 7 навчальних посібників, патенти на винахід, свідоцтва на корисну модель. Приймає участь в міжнародних та республіканських конференціях.Підготував кандидата технічних наук. Читає курси лекції таких дисциплін: "Котельні установки промислових підприємств", "Джерела теплопостачання промислових підприємств", "Холодильна техніка та технологія". Відповідальний виконавець держбюджетних тем.


Корженко Євген Семенович

К.т.н., доцент один з засновників спеціальності у ВНТУ.

Закінчив в 1976 році Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю "Промислова теплоенергетика". В 1995 році захистив кандидатську дисертацію за темою "Розробка методів та обладнання тепловологісної обробки повітря з використанням низькопотенцальних теплових ресурсів". З 1994 року по 2015 рік займався викладацькою роботою.

Має понад 40 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 3 навчальний посібники, понад 10 патентів та авторських свідоцтв. Відповідав за роботу філії кафедри теплоенергетики в Територіальному управлінні державної інспекції з енергозбереження Вінницької області.


Остапенко Ольга Павлівна

К.т.н., доцент кафедри ТЕ

У Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики ВНТУ. В 1999 році закінчила наукову магістратуру Вінницького державного технічного університету за спеціальністю "Енергетика". В 2002 році закінчила аспірантуру ВНТУ за спеціальністю 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". Кандидатську дисертацію захистила в 2006 р. у спеціалізованій раді Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України (м. Київ) зі спеціальності 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". Тема дисертації: "Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання". В 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". В березні 2013 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри теплоенергетики. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 666 від 29.06.2011 р.) як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2010/2011 н. р. з напряму "Теплогазопостачання та вентиляція".

Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких 2 монографії (одна англомовна, опублікована за кордоном) та 18 праць навчально-методичного характеру. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації - 16 років, в тому числі у Вінницькому національному технічному університеті - 16 років.


Степанова Наталія Дмитрівна

К.т.н., доцент кафедри ТЕ

В 1999 році закінчила ВДТУ за спеціальністю "Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну". В 2004 році закінчила аспірантуру на заочному відділенні по спеціальності 05-14-06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Гідродинаміка самозакипаючих потоків в дренажних каналах теплотехнологічних систем". Науковий керівник - д.т.н, професор Ткаченко С.Й.

Має понад 20 опублікованих наукових робіт, з них 1 монографія, 4 навчальних посібників, 4 патенти. На кафедрі працює з 1999 р.


Співак Олександр Юрійович

К.т.н., доцент кафедри ТЕ

Закінчив в 1987 році Київський політехнічний інститут по спеціальності "Фізика металів". В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом д.т.н, професора Огороднікова В.А. Викладає лекційний курс з дисципліни : "Тепломасообмін", "Сушильні процеси та установки", "Теоретичні основи теплотехніки", проводить лекційні, лабораторні і практичні заняття з різних дисциплін кафедри, є керівником бакалаврських та дипломних робіт.

Є автором більше 40 друкованих праць, з яких 9 – навчальні посібники ВНТУ, 10 патентів.


Резидент Наталія Володимирівна

К.т.н., доцент кафедри ТЕ

У 2003 році закінчила магістратуру за напрямком "Енергетика" спеціальністю "Теплоенергетика". Аспірантуру - в 2006 р. Захистила дисертацію на тему:"Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систем біоконверсії" під керівництвом д.т.н. проф. Ткаченка С.Й. в 2009 р.
Викладає такі дисципліни: "Тепломасообмін" для студентів спеціальностей "теплоенергетика" та "теплогазопостачання і вентиляція", "САПР".

Автор понад 40 наукових праць, з них 1 монографія, понад 20 статей у фахових виданнях, 2 навчальних посібники, дистанційні курси, 5 патентів на корисну модель та 1 патент на винахід, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми.


Боднар Лілія Анатоліївна

К.т.н., доцент кафедри ТЕ

У 2005 році закінчила ВНТУ, отримала диплом магістра за спеціальністю "Теплоенергетика". В 2010 р. успішно захистила кандидатську дисертацію під керівництвом Степанова Д.В. З 2011 року на посаді ст. викладача кафедри ТЕ. Викладає курси : "Високотемпературні процеси і установки", "Системний аналіз та інтелектуальні технології", "Підвищення ефективності спалювання палива", проводить лекційні, лабораторні і практичні заняття, є керівником бакалаврських та дипломних робіт.
Напрямок наукових досліджень - Розробка енерго- і екологоефективних водогрійних котлів малої потужності на традиційних та альтернативних паливах.

Має понад 20 опублікованих наукових праць, в тому числі 4 патенти на корисну модель.


Паламарчук Надія Володимирівна

К.т.н., старший викладач кафедри ТЕ

У 2000 році закінчила ВДТУ за спеціальністю "Металорізальні верстати та системи". На кафедрі ТЕ працює з 2000 р. на посаді інженера спеціалізованої групи енергетичних обстежень,з 2001 року на посаді асистента кафедри ТЕ. З 2009 р. - аспірант під керівництвом Ткаченка С.Й. В 2013 році захистила дисертацію. Напрямок наукових досліджень - Розробка енергоефективних систем утилізації органічних відходів.

Має понад 20 опублікованих наукових праць, в тому числі 1 посібник, 4 патенти на корисну модель


Шелеп Віктор Іванович

Завідувач лабораторіями кафедри ТЕ

Закінчив ВПІ за фахом "Інженер - механік". Має досвід роботи інженера-технолога та інженера - конструктора на виробництві, має авторські свідоцтва та патенти. На кафедрі організовує роботу лабораторій. Викладає дисципліни з робочої професії.


Черниш Анатолій Олександрович

Інженер кафедри ТЕ.

Проводить лабораторні заняття з фахових дисциплін та практичні заняття в майстерні з робочої професії на І-му курсі.

  Тел.:  (0432) 59-83-39

Дацюк Тамара Юхимівна

Інженер кафедри ТЕ

В 1979 році закінчила ВПІ за спеціальністю "Радіоінженер". Працювала інженером, інженером-конструктором ІІ категорії в СКТБ "Модуль" ВПІ и СКТБ "Спекл" ВПІ. З 1995 року працює інженером на кафедрі.

  Тел.:  (0432) 59-83-39

Бабак Наталія Володимирівна

Молодший науковий співробітник кафедри

Закінчила львівський політехнічний інститут в 1980 році за спеціальністю "Економіка машинобудівної та електронної промисловості". Працює в університеті з 1974 року в науково-дослідній частині.

Має понад 13 наукових публікацій.

  Тел.:  (0432) 59-83-39

Бочкова Ольга Юріївна

Аспірант кафедри ТЕ

В 2013 році закінчила ВНТУ за спеціальністю "Теплоенергетика". З 2013 р. - аспірант під керівництвом Ткаченка С.Й. Напрямок наукових досліджень - Розробка методів визначення інтенсивності теплообміну та особливостей гідродинаміки складних багатокомпонентних сумішей.

Має 5 опублікованих наукових праць.

  Тел.:  (0432) 59-83-39

Денесяк Дмитро Іванович

Аспірант кафедри ТЕ

В 2015 році закінчив ВНТУ за спеціальністю "Теплоенергетика". З 2015 р. - аспірант під керівництвом Ткаченка С.Й. Напрямок наукових досліджень - Розробка теплоенергетичних систем з складними сумішами.

  Тел.:  (0432) 59-83-39

Іщенко Ксенія Олександрівна

Аспірант кафедри ТЕ

В 2015 році закінчила ВНТУ за спеціальністю "Теплоенергетика". З 2016 р. - аспірант під керівництвом Ткаченка С.Й. Напрямок наукових досліджень - Прогнозування інтенсивності теплообміну в складних сумішах.

  Тел.:  (0432) 59-83-39